تصاویر قدیمی محصولات روغن موتور، تمیزکننده سیستم سوخت و شیشه شوی کاسپین