تولد یک سالگی شرکت پخش کاسپین شعبه همدان

تیزر تبلیغاتی ضدیخ کاسپین
۱۳۹۹-۰۶-۱۵

تولد یک سالگی شرکت پخش کاسپین شعبه همدان

در سال ۱۳۹۸ دهمین شعبه شرکت پخش کاسپین در استان همدان با حضور مدیران ارشد شرکت پخش کاسپین افتتاح گردید. این شعبه با تعداد ۱۵ نفر پرسنل فعالیت خود را آغاز نمود و شهرهای استان همدان و لرستان را تحت پوشش قرار می دهد.

در سال 1398 دهمین شعبه شرکت پخش کاسپین در استان همدان با حضور مدیران ارشد شرکت پخش کاسپین افتتاح گردید. این شعبه با تعداد 15 نفر پرسنل فعالیت خود را آغاز نمود و شهرهای استان همدان و لرستان را تحت پوشش قرار می دهد.
در سال 1398 دهمین شعبه شرکت پخش کاسپین در استان همدان با حضور مدیران ارشد شرکت پخش کاسپین افتتاح گردید. این شعبه با تعداد 15 نفر پرسنل فعالیت خود را آغاز نمود و شهرهای استان همدان و لرستان را تحت پوشش قرار می دهد.
در سال 1398 دهمین شعبه شرکت پخش کاسپین در استان همدان با حضور مدیران ارشد شرکت پخش کاسپین افتتاح گردید. این شعبه با تعداد 15 نفر پرسنل فعالیت خود را آغاز نمود و شهرهای استان همدان و لرستان را تحت پوشش قرار می دهد.
در سال 1398 دهمین شعبه شرکت پخش کاسپین در استان همدان با حضور مدیران ارشد شرکت پخش کاسپین افتتاح گردید. این شعبه با تعداد 15 نفر پرسنل فعالیت خود را آغاز نمود و شهرهای استان همدان و لرستان را تحت پوشش قرار می دهد.